Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đặng Thị Kim Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Sơn Lễ
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thu Hà, Phan Thị Thúy Hằng
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 23 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 70 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này