Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Phúc Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học 1 Thị trấn Phố Châu
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 2
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 292 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 24 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 93 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này